شرایط عضویت در انجمن حسابداران خبره ایران
موسسه حسابداری معتمد محاسب ساینا
انجام کلیه خدمات حسابداری

شرایط عضویت عادی

•    التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،
•    دارا بودن حداقل درجه کارشناسی در رشته حسابداری یا معادل آن و رشته‌های مرتبط، به تشخیص شورایعای انجمن،
•    دارا بودن حداقل پنج سال سابقه کار حرفه‌ای که لااقل سه سال آن بعد از اخذ درجه کارشناسی بوده و یکسال از سه سال مزبور در ایران گذشته باشد. ضوابط مربوط به سابقه کار از نظر تنوع و کفایت تجربه و قبول سابقه کار برای رشته‌های مرتبط طبق آیین‌نامه مصوب شورایعای است.
•    دارا بودن حسن شهرت و صلاحیت اخلاقی و اعتقاد و تعهد به شئون حرفه‌ای به تشخیص کمیته پذیرش و آزمون و تایید شورایعای انجمن،
•    پذیرفته شدن در آزمونی که توسط کمیته پذیرش و آزمون طبق آیین‌نامه شورایعای به عمل خواهد آمد.

شرایط عضویت افتخاری

 

انجمن می تواند شخصیتهای علمی و حرفه ای را که به نحوی از انحا در اعتلا و گسترش حرفه حسابداری و حسابرسی موثر بوده اند براساس آئین نامه مصوب شورایعالی انجمن به عنوان عضو افتخاری بپذیرد.

شرایط عضویت کارآموز

 

انجمن می تواند دانشجویان رشته حسابداری و رشته¬های مرتبط دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور را که در مؤسسات حسابرسی عضو انجمن به کار حرفه ای اشتغال دارند به عنوان اعضای کارآموز بپذیرد. ضوابط اجرای این ماده طبق آیین نامه مصوب شورایعالی انجمن خواهد بود.

شرایط احراز عنوان حسابدار مستقل

 

•    دارابودن حداقل سه سال تجربه کار حسابرسی بعد از عضویت در انجمن نزد موسسات حسابرسی عضو انجمن،
•    دارا بودن توانایی انجام کار حسابرسی به صورت مستقل،
•    موسسات حسابرسی که اکثریت شرکای آنان حسابدار مستقل باشند به عنوان موسسات حسابرسی عضو انجمن پذیرفته می‌شوند. درحال حاضر 30 موسسه عضویت انجمن را کسب نموده است

 

حق عضويت

هر متقاضی درصورت پذیرفته شدن به عضویت انجمن باید حداکثر پس از یکماه از تاریخ ابلاغ دبیرخانه انجمن, ورودیه مقرر را بپردازد و درباره پرداخت حق عضویت نیز برابر مقررات اساسنامه انجمن اقدام کند. حق عضویت سالانه انجمن باید ظرف دو ماه از تاریخ پذیرفته شدن به عضویت انجمن و پس از آن هر ساله تا آخر شهریورماه پرداخت شود. درمورد اعضایی که حق عضویت خود را ظرف مهلت مقرر پرداخت نکرده باشند شورایعالی می تواند تصمیم به خاتمه عضویت آنان بگیرد. درصورتی که عضو برکنارشده پس از مدتی دوباره تقاضای عضویت کند, پذیرش عضویت مجدد و همچنین تعیین میزان حق عضویت معوق مربوط به مدت برکناری به تشخیص شورایعالی انجمن خواهد بود.

آئين نامه انضباطي و رفتار حرفه اي

در اجراي مفاد بند ت از ماده 2 و رديف 6 بند ب از ماده 31 و همچنين مفاد ماده 37 اساسنامه انجمن و به منظور ايجاد گسترش و تحكيم مباني شايستگي حرفه اي و برقراري ضوابط و مقررات ويژه در مورد عملكرد رفتار اعضاي انجمن، آئين نامه انضباطي و رفتار حرفه اي تدوين و براي حسن اجراي آن كميته انضباطي و رفتار حرفه اي و كميته تجديدنظر تشكيل شده است تا اين كميته ها بر اساس مقررات مندرج در آئين نامه كه شامل هدف و سازمان و اختيارات و وظايف، ضوابط و موازين رفتار حرفه اي، تشخيص تخلفات و اعمال مجازاتها و تنبيهات انضباطي مي باشد، انجام وظيفه نمايند.
هدف از تهيه و تنظيم آئين نامه، استقرار موازين اخلاقي و آئين رفتار حرفه اي، الزام به رعايت آنها از طرف اعضاي انجمن و درنتيجه بالا نگهداشتن شئون حرفه، به كار گرفتن استاندرادهاي قابل قبول، جلوگيري از تخلفات و الزام توجه به مقررات اساسي انجمن و ضوايط حرفه اي است كه مآلا در جهت حفظ و تحكيم منافع استفاده كنندگان از خدمات حرفه اي مستقل اعم از خصوصي و دولتي و به طور كلي تسهيل در امر ارائه صورتهاي مالي قابل اطمينان به منظور تصميم گيري درست و استفاده افراد ذينفع از آنها مي باشد.
آئين نامه انضباطي و رفتار حرفه اي انجمن در سه فصل مشتمل بر 9 ماده و 15 تبصره تنظيم و در مجمع عمومي فوق العاده مورخ 18/9/1364 انجمن به تصويب رسيده است.

آموزش مستمر حرفه اي

آموزش مستمر حرفه اي
بهبود حرفه اي مستمر به فعاليت هاي يادگيري اشاره دارد که توانايي هاي حسابداران حرفه اي را براي انجام فعاليت به نحو احسنت در محيط هاي حرفه اي را ارتقا مي دهد.
رسالت آيفک، خدمت رساني در جهت منافع همه مردم، ارتقاي حرفه حسابداري در سطح جهان، و کمک به توسعه اقتصادهاي بين المللي محکم به وسيله استقرار و نرويج استانداردهاي حرفه اي با کيفيت بالا، افزايش همگرايي بين المللي اين استانداردها و بيان موضوعات عمومي است.
يکي از اصول کلي آيين نامه اخلاقي آيفک بيان مي کند:
«يک حسابدار حرفه اي يک وظيفه مستمر براي حفظ دانش و مهارت هاي حرفه اي در سطح مورد نياز براي اطمينان از آنکه مشتري يا کارفرما مزاياي خدمت حرفه اي شايسته را بر اساس پيشرفتهاي فعلي، مقررات گذاري و تکنيک ها بدست اورد دارد. يک حسابدار حرفه اي بايد به طور کوشا و مطابق با استانداردهاي حرفه اي و فني حاکم در همه روابط حرفه اي و تجاري عمل کند.»
دانش مورد نياز براي انجام وظيفه اثر بخش به عنوان يک حسابدار حرفه اي در حرفه حسابرسي، صنعت، بازرگاني، آموزش و بخش عمومي پيوسته در حال گسترش و به سرعت در حال تغيير است. حسابداران حرفه اي با انتظارات فزاينده درباره دانش و مهارتها روبه رو هستند. آنها و انجمنهاي حرف اي آنها با مداقه اي بي سابقه اي درباره کيفيت کنترلهاي داخلي، نظام راهبري بنگاه، صورتهاي مالي و حسابرسي هاي مستقل مواجه هستند. اين فشارها به حسابداران حرفه اي هم در بخش عمومي و هم در بخش خصوصي وارد مي شود. ضمنا نياز به رقابتي بودن در اقتصاد جهاني، توجع بيشتر را درباره نقش و مسئوليت هاي حسابداران خبره در انواع واحدهاي اقتصادي بر انگيخته است.
حسابداران خبره در همه بخش هاي اقتصادي نقش هاي بااهميتي دارند. اگر حسابداران خبره قصد برآورده کردن اين انتظارات را دارند، بهبود مستمر شايستگي حرفه اي و يادگيري پيوسته حياتي هستند.
حرفه مسئوليت اطمينان دهي از بابت آنکه حسابداران خبره شايستگي هاي مورد نياز نقش هاي حرفه اي و استفاده کنندگان از خدمات آنها را پيوسته توسعه مي دهند را دارد. فدراسيون بين المللي حسابداران (آيفک) مراجع عضو خود را نسبت به آشنايي اعضاي خود ، ذينفعان و عموم با مزاياي بهبود مستمر حرفه اي و اهميت آن و شايستگي و تعهد نسبت به يادگيري مستمر تشويق مي کند.
برنامه آموزش حرفه اي مستمر به تنهايي تضمين نمي کند که همه اعضا خواهند توانست هميشه خدمات حرفه اي با کيفيت بالا ارائه دهند. چنين خالتي مستلزم تلاش بيشتر براي حفظ شايستگي حرفه اي است، که شامل بکارگيري دانش به همراه قضاوت حرفه اي و منش بي طرفانه است. همچنين نمي تواند تضميني وجود داشته باشد که هر فرد شرکت کننده در طرح آموزش حرفه اي مستمر همه مزاياي آن طرح را کسب خواهد کرد. زيرا افراد داراي توانايي هاي يادگيري متفاوتي هستند. با اين وجود اين تضمين وجو دارد که افرادي که دانش فني و عمومي آنها به روز نيست قادر به ارائه خدمات حرفه اي با شايستگي تمام نيستند.


نظرات شما عزیزان:

تیم حرفه ای تجاری
ساعت9:59---29 ارديبهشت 1391
اگر در زمینه اقتصادی و تجاری فعالیت دارید
تیم تخصصی ما نیز بصورت رایگان مشاوره ارزها و سهام بین المللی را ارائه می دهد
daneshforex.loxblog.com


کامران
ساعت7:30---24 ارديبهشت 1391
ممنون از اهنگهای زیبایت

نام :
آدرس ایمیل:
وب سایت/بلاگ :
متن پیام:
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:

یک شنبه 23 ارديبهشت 1391برچسب:, :: 21:16 :: نويسنده : پورحسنی

درباره وبلاگ

- انجام کلیه امور تخصصی مرتبط با حسابداری شرکت های تولیدی ، بازرگانی و صنعتی ، خدماتی ، مهندسی و پیمانکاری 2- انجام عملیات مربوط به امور معوقه حسابداری و اصلاح حسابها وکدینگ حسابها 3- پیاده سازی سیستم حسابداری 4مشاوره رایگان درباره انواع نرم افزارهای حسابداری 5 طراحی ، فروش و آموزش نرم افزارهای مالی ، فروش ، خزانه ، حقوق و دستمزد ، انبار ، دارائیهای ثابت ، حسابداری صنعتی و اتوماسیون اداری 6- مشاوره مالی ، مالیاتی ، مدیریت ، بیمه قراردادها و بیمه تامین اجتماعی 7- تنظیم اظهار نامه مالیاتی ، تهیه صورتهای مالی و تحریر دفاتر قانونی پلمپ شده و و ارزش افزوده انجام کلیه خدمات حسابداری در استان قم با کادری مجرب فقط با یک تماس
پيوندها

تبادل لینک هوشمند
برای تبادل لینک  ابتدا ما را با عنوان وبلاگ دانشجوی حسابداری علمی کاربردی مالیاتی قم و آدرس hph.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.

نويسندگان


ورود اعضا:

خبرنامه وب سایت:

آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 419
بازدید دیروز : 5
بازدید هفته : 427
بازدید ماه : 435
بازدید کل : 75316
تعداد مطالب : 77
تعداد نظرات : 23
تعداد آنلاین : 1